Tájékoztatjuk, hogy honlapunk a felhasználói élmény fokozásának érdekében ún. sütiket használ.
Facebook Levelezés Kréta

Magyar nyelv és irodalom 12.D


Irodalom

I.témakör: Életművek. Művek a magyar irodalomból. Kötelező szerzők (10)

1. Ady magyarság-versei
2. Arany balladái
3. Babits: Jónás könyve
4. Herczeg Ferenc: Az élet kapuja
5. Jókai: Az arany ember
6. József Attila szerelmi lírája
7. Kosztolányi: Édes Anna
8. Mikszáth novellái
9. Petőfi forradalmi látomásversei
10. Vörösmarty hazafias lírája

II. témakör: Szerzők, művek, korszakok a régi magyar irodalomból, a 16-18. századból. Választható szerzők (1)

11. Csokonai rokokó szerelmes versei

III. témakör: Portrék, metszetek, látásmódoka 19-20. század magyar irodalmából. Választható szerzők (2)

12. Móricz novellái
13. Örkény: Tóték

IV. témakör: Metszetek a 20. századi délvidéki, erdélyi, felvidéki, kárpátaljai irodalomból (1)

14. Kányádi Sándor

V. témakör: Művek a kortárs irodalomból (1)

15. József Attila-parafrázisok a kortárs magyar lírában (pl. KAF, Tóth Krisztina, Varró Dániel)

VI. témakör: Művek a világirodalomból (2)

16. A Biblia. Teremtéstörténetek
17. Kafka: Az átváltozás

VII. témakör: Színház és dráma (1+1)

18. Shakespeare: Romeo és Júlia
19. Madáh: Az ember tragédiája

VII. témakör: Az irodalom határterületei VAGY Regionális irodalom

20. Radnóti eclogái

Magyar Nyelv

1.
Témakör: Kommunikáció
Tétel: A kommunikációs folyamat tényezőinek, céljának, funkcióinak valamint ezek összefüggéseinek megértése, bizonyítása beszédhelyzetek elemzésével, szövegértelmezéssel
2.
Témakör: Kommunikáció
Tétel: Az emberi kommunikáció nem nyelvi jelei és kifejezőeszközei (pl. gesztusok, mimika, térközszabályozás, tekintet, külső megjelenés, testtartás, fejtartás, csend)
3.
Témakör: Kommunikáció
Tétel: Kommunikációs zavar, elvárás, megfelelés
4.
Témakör: Kommunikáció
Tétel: A tömegkommunikáció jellemzői, funkciói, megjelenési formái, nyelvi és képi kifejezési formái
5.
Témakör: A  magyar nyelv története
Tétel: A nyelvtörténet forrásai: kézírásos és nyomtatott nyelvemlékek
6.
Témakör: A magyar nyelv története
Tétel: A nyelvújítás lényege és jelentősége példák alapján
7.
Témakör: A magyar nyelv története
Tétel: A magyar nyelv történetének fő korszakai
8.
Témakör: Ember és nyelvhasználat
Tétel: Anyanyelvünk rétegződése I. A köznyelvi változatok, a csoportnyelvek és a rétegnyelvek
9.
Témakör: Ember és nyelvhasználat
Tétel: Anyanyelvünk rétegződése II. A nyelvjárások és a nyelvi norma.                                                                            
10.
Témakör: A nyelvi rendszer
Tétel: A hangkapcsolódási szabályosságok típusai és a helyesírás összefüggései
11.
Témakör: A nyelvi rendszer
Tétel: A magyar nyelv szófaji rendszere: az alapszófajok, a viszonyszók és a mondatszók
12.
Témakör: A nyelvi rendszer
Tétel: Az egyszerű és összetett mondatok felismerése. Mondatok elemzése szerkezeti vázlattal
.13.
Témakör: A szöveg
Tétel: A szövegkohézió, a témaháló és a cím
14.
Témakör: A szöveg
Tétel: Bekezdés, tömb, szakasz
15.
Témakör: A szöveg
Tétel: A szövegköztiség, a vendégszöveg jelenségeinek értelmezése irodalmi és nem irodalmi szövegekben
16.
Témakör: A retorika alapjai
Tétel: A szónoki beszéd fajtái és jellemzői

17.                                                                      
Témakör: A retorika alapjai
Tétel: A beszéd felépítése, a beszéd megszerkesztése
18.
Témakör: Stílus és jelentés
Tétel: Szóképek: hasonlat, metafora, megszemélyesítés, szinesztézia, metonímia, szinekdoché, összetett szóképek felismerése, elemzése és értelmezése szépirodalmi és nem szépirodalmi szövegekben
19.
Témakör: Stílus és jelentés
Tétel: A tudományos és szakmai stílus sajátosságai
20.
Témakör: Digitális kommunikáció
Tétel: A digitális kommunikáció jellemzői, szövegtípusai, az új digitális nyelv
 

Révai Baráti Kör

Révai baráti kör

Révais voltál?
Jelentkezz a baráti körbe!
Itt találsz információt!
 

DÖK

Révai Alapítvány

Révai alapítvány

Fontos neked a nagymúltú?
Támogasd az adód 1%-ával!
Nézd meg mire költjük!
 

Kollégium

Révai Kollégium

Kollégista vagy?
Kollégista szeretnél lenni?
Tájékozódj ezen a linken!