Tájékoztatjuk, hogy honlapunk a felhasználói élmény fokozásának érdekében ún. sütiket használ.
Facebook Levelezés Kréta

Magyar nyelv és irodalom 12.C


Irodalom

1.témakör: Életművek a magyar irodalomból. Kötelező szerzők
 
 1. Ady Endre szerelmi költészete – a Léda-versek
 2. Arany János balladaköltészete – a nagykőrösi balladák
 3. Babits Mihály  - a költői én és a világ viszonyának változása Babits költészetében
 4. Herczeg Ferenc Az élet kapuja című regényének elemző bemutatása
 5. Jókai Mór Az arany ember című regényének értelmezése
 6. József Attila szerelmi költészete
 7. Kosztolányi Dezső Édes Anna című művének értelmezése
 8. Mikszáth Kálmán novellisztikája
 9. Petőfi Sándor szerelmi lírája
 10. Vörösmarty Mihály költészete az 1850-es években

2. témakör: Szerzők, művek, korszakok a régi magyar irodalomból a 18. század végéig. Választható szerzők
 
 1. Csokonai Vitéz Mihály költészetének stílusszintézise

3.témakör: Portrék, metszetek, látásmódok a 19-20. század magyar irodalmából. Választható szerzők
 
 1. Radnóti Miklós Bori notesze
 2. Örkény István Tóték című kisregényének értelmezése

4.témakör: Metszetek a 20. századi délvidéki, erdélyi, felvidéki és kárpátaljai irodalomból
 
 1. Tamási Áron Ábel a  rengetegben című regényének elemző bemutatása

5. témakör: Művek a kortárs magyar irodalomból
 
 1. A kifejezésmód sajátosságainak bemutatása József Attila Születésnapomra című versének parafrázisaiban


6. témakör: Művek a világirodalomból
 
 1. A romantika irodalmából : Edgar Allan Poe költészete
 2. Tolsztoj Ivan Iljics halála című művének elemző bemutatása

7.témakör: Színház és dráma

     18. Madách Imre: Az ember tragédiája – a mű filozófiai háttere
     19. Ibsen Nóra című műve mint analitikus dráma

8.témakör: Az irodalom határterületei VAGY Regionális irodalom

      20. A detektívregény jellemzőinek bemutatása Agatha Christie Tíz kicsi néger című regényében

Magyar nyelv

1.A kommunikáció
 1. A kommunikációs folyamat tényezői, célja, funkciói
 2. Az emberi kommunikáció nem nyelvi jelei és kifejezőeszközei
 3. A reklámok funkciója, működése, hatása

2.A magyar nyelv története
 1. A magyar nyelv rokonságának elméletei
 2. A szókészlet változása a magyar nyelv történetében
 3. A magyar nyelv történetének főbb korszakai

3.Ember és nyelvhasználat
 1. Nyelvi identitás
 2. A mai magyar nyelvművelés
 3. Anyanyelvünk rétegződése – a csoportnyelvek

4.A nyelvi rendszer
 1. A hangkapcsolódási szabályosságok típusai
 2. A magyar nyelv szófaji rendszere – a főnév

5.A szöveg
 1. A szövegtípusok jellemzői
 2. A szövegfonetikai eszközök
 3. Az írásjelek szerepe,  helyes alkalmazása a szövegalkotásban

6.A retorika alapjai
 1. A hatásos előadásmód eszközei
 2. Az érvelő beszéd felépítése: az érvtípusok
 3. A kulturált véleménynyilvánítás és vita szabályai

7.Stílus és jelentés
 1. Egyjelentésű, többjelentésű, hasonló alakú, azonos alakú, rokon értelmű és ellentétes jelentésű szavak a magyar nyelvben
 2. Az irodalmi stíluseszközök: a szóképek

8.Digitális kommunikáció
 1. Az információs társadalom hatása a nyelvhasználatra és a nyelvi érintkezésre

Révai Baráti Kör

Révai baráti kör

Révais voltál?
Jelentkezz a baráti körbe!
Itt találsz információt!
 

DÖK

Révai Alapítvány

Révai alapítvány

Fontos neked a nagymúltú?
Támogasd az adód 1%-ával!
Nézd meg mire költjük!
 

Kollégium

Révai Kollégium

Kollégista vagy?
Kollégista szeretnél lenni?
Tájékozódj ezen a linken!