Tájékoztatjuk, hogy honlapunk a felhasználói élmény fokozásának érdekében ún. sütiket használ.
Facebook Levelezés Kréta

Magyar nyelv és irodalom 12.B


Irodalom

I. témakör: Életművek a magyar irodalomból. Kötelező szerzők
 1. A diszharmonikus szerelem toposzai és szimbólumai Ady Endre Léda-verseiben
 2. A bűn-büntetés-bűnhődés kérdéskörének megjelenése Arany János lélektani balladáiban
 3. A lírai én és a világ kapcsolatának megjelenése Babits Mihály költői korszakaiban
 4. A metaforikus cím, a műfaj és a megszólalás hangnemének kapcsolata Herczeg Ferenc Fekete szüret a Badacsonyban című művében
 5. Műfaji kérdések, konfliktusábrázolás és példazatos történek Jókai Mór A tengerszem tündére című elbeszélésben
 6. Létösszegzés és egyéni számvetés József Attila utolsó három versében: Karóval jöttél…, Talán eltűnök hirtelen…, Íme, hát megleltem hazámat…
 7. Műfaji sajátosságok és a hangnem kapcsolata Kosztolányi Dezső Esti Kornél című ciklusában
 8. A regényszerű olvasat lehetőségei és az elbeszélésmód sajátosságai Mikszáth Kálmán A jó palócok című művében
 9. Petőfi Sándor forradalmi látomásköltészete
 10. Romantikus világlátás és képalkotás Vörösmarty Mihály kései lírájában
II. témakör: Szerzők, művek, korszakok a régi magyar irodalomból a 18. század végéig. Választható szerzők
 1. A reneszánsz költészet jellemzői Balassi Bálint szerelmi lírájában és a Júlia-versekben
III. témakör: Portrék, metszetek, látásmódok a 19-20. század magyar irodalmából. Választható szerzők
 1. A groteszk látásmód Örkény István Tóték című kisregényében
 2. A klasszicizmus és a romantika stílusjegyeinek keveredése Berzsenyi Dániel elégiáiban
IV. témakör: Metszetek a 20. századi délvidéki, erdélyi, felvidéki és kárpátaljai irodalomból
 1. A természetszimbolika megjelenési formái és hatása Áprily Lajos költészetében
V. témakör: Művek a kortárs magyar irodalomból
 1. A narráció sajátosságai és a felnőtté válás folyamata Grecsó Krisztián Megyek utánad című művében
VI. témakör: Művek a világirodalomból
 1. Az Ószövetség szerkezete és műfaji sajátosságai
 2. Példázatos jelleg és értelmezési lehetőségek Franz Kafka Az átváltozás című művében
VII. témakör: Színház és dráma
 1. Az analitikus dráma jellegzetességeinek megjelenése Henrik Ibsen A vadkacsa című művében
 2. A nő különböző megjelenései Madách Imre Az ember tragédiája című művében
VIII. témakör: Az irodalom határterületei VAGY Regionális irodalom
 1. Az antik műfaji hagyományok továbbélése Radnóti Miklós eclogáiban


Magyar nyelv


I. témakör: Kommunikáció
 1. A kommunikációs folyamat tényezőinek, céljának, funkcióinak, valamint ezek összefüggésének megértése, bizonyítása beszédhelyzetek elemzésével
 2. Az emberi kommunikáció nem nyelvi jelei és kifejezőeszközei (pl. gesztusok, mimika, térközszabályozás, tekintet, külső megjelenés, testtartás, fejtartás, csend)
 3. A kommunikáció formája: a szóbeliség és az írásbeliség
II. témakör: A magyar nyelv története
 1. A nyelvtörténet forrásai: a nyelvemlékek
 2. A helyesírás története és változásai napjainkig
III. témakör: Ember és nyelvhasználat
 1. A nyelv mint jelrendszer
 2. Anyanyelvünk helyzete a Kárpát-medencében
 3. Anyanyelvünk rétegződése, a köznyelvi változatok, a csoportnyelvek és a rétegnyelvek
IV. témakör: A nyelvi rendszer
 1. A hangok osztályozása és a hangkapcsolódási szabályosságok típusai
 2. A magyar nyelv szófaji rendszere: az alapszófajok, a viszonyszók és a mondatszók
 3. A morféma fogalma, típusai és felismerésük
V. témakör: A szöveg
 1. A továbbtanuláshoz, illetve a munka világában szükséges szövegtípusok
 2. A szövegkohézió fogalma, eszközei és azok felismerése szövegben
VI. témakör: A retorika alapjai
 1. A beszéd megszerkesztésének folyamata az anyaggyűjtéstől a megszólalásig
 2. Az állásinterjú
 3. Az érvelő szöveg szerkezete, a szerkezeti elemek jellemzői és az érvfajták
VII. témakör: Stílus és jelentés
 1. A hivatalos stílus jellemzői és alkalmazási színterei, szabályai
 2. A szóképek: hasonlat, metafora, megszemélyesítés, szinesztézia, metonímia, szinekdoché
 3. A hangalak és jelentés kapcsolatának típusai: azonos alakú szavak, többjelentésű szavak, rokon értelmű szavak, hasonló alakú szavak, hangutánzó szavak, hangulatfestő szavak
VIII. témakör: Digitális kommunikáció
 1. A digitális kommunikáció jellemzői és hatása a nyelvre

Révai Baráti Kör

Révai baráti kör

Révais voltál?
Jelentkezz a baráti körbe!
Itt találsz információt!
 

DÖK

Révai Alapítvány

Révai alapítvány

Fontos neked a nagymúltú?
Támogasd az adód 1%-ával!
Nézd meg mire költjük!
 

Kollégium

Révai Kollégium

Kollégista vagy?
Kollégista szeretnél lenni?
Tájékozódj ezen a linken!