Tájékoztatjuk, hogy honlapunk a felhasználói élmény fokozásának érdekében ún. sütiket használ.
Facebook Levelezés Kréta

Magyar nyelv és irodalom 12.A


Irodalom
 
I. témakör: Életművek a magyar irodalomból. Kötelező szerzők
 1. Ady Endre szerelmi költészete
 2. Bűn és bűnhődés motívumai Arany János balladaköltészetében
 3. Biblikus hang a modern lírában- Babits Mihály prófétaszerepe (Jónás könyve)
 4. A hegy mint motívum Herczeg Ferenc egy novellájában (Fekete szüret Badacsonyban)
 5. A modern ember szerepproblémáinak romantikus megközelítései Jókai Az aranyember c. regényében
 6. József Attila tájköltészete
 7. Kosztolányi Dezső: Édes Anna – lélektani regény
 8. Az anekdota mint történetszervező elv Mikszáth novellisztikájában (A tót atyafiak – A jó palócok)
 9. Petőfi Sándor forradalmi látomásköltészete
 10. Vörösmarty Mihály romantikus képalkotás késői verseiben (Előszó – A vén cigány)

II. témakör: Szerzők, művek, korszakok a régi magyar irodalomból a 18. század végéig. Választható szerzők
 1. Az emigráció problematikájának megjelenése Mikes Kelemen leveleiben

III. témakör: Portrék, metszetek, látásmódok a 19-20. század magyar irodalmából. Választható szerzők
 1. Juhász Gyula Anna-versek
 2. Értékmentés, értékőrzés Nagy László ars poeticájában (Himnusz minden időben, Ki viszi át... Tűz)

IV. témakör: Metszetek a 20. századi délvidéki, erdélyi, felvidéki és kárpátaljai irodalomból
 1. Tamási Áron Ábel a rengetegben

V. témakör: Művek a kortárs magyar irodalomból
 1. Intertextualitás a kortárs magyar szépprózában

VI. témakör: Művek a világirodalomból
 1. Az út-utazás toposz megjelenése az antik irodalmában (Odüsszeia- Horatius)
 2. Az orosz realista próza sajátosságai (Gogol: A köpönyeg, Tolsztoj: Ivan Iljics halála)

VII. témakör: Színház és dráma
 1. Az analitikus dráma sajátosságai (Ibsen: Vadkacsa)
 2. Madách – Ádám szerepváltozatai

VIII. témakör: Az irodalom határterületei VAGY Regionális irodalom
 1. Radnóti eklogák

Magyar nyelv

I. témakör: Kommunikáció
 1. A kommunikációs folyamat tényezői, céljai, funkciói
 2. A nem nyelvi kommunikáció
 3. Szóbeli és írásbeli kommunikáció összehasonlítása
II. témakör: A magyar nyelv története
 1. A tömegkommunikáció jellemzői, funkciói, megjelenési formái, nyelvi és képi kifejezésformái
 2. A magyar nyelv történetének főbb korszakai

III. témakör: Ember és nyelvhasználat
 1. A nyelvtörténet forrásai
 2. A szókészlet rétegei
 3. Anyanyelvünk rétegződése

 IV. témakör: A nyelvi rendszer
 1. Nyelvi tervezés, nyelvpolitika, nyelvművelés, nyelvi norma
 2. A nyelvi szintek
 3. Hangrendszerünk, hangkapcsolódási törvényszerűségek

V. témakör: A szöveg
 1. A mondatrészek fogalma, fajtái, felismerésük a mondatban
 2. A szöveg fogalma

VI. témakör: A retorika alapjai
 1. A szövegfonetikai eszközök
 2. A beszéd felépítése, a beszéd megszerkesztésének menete az anyaggyűjtéstől a megszólalásig.
 3. A hatásos előadásmód eszközei.

VII. témakör: Stílus és jelentés
 1. Hivatalos stílus jellemzői
 2. Alakzatok vagy szóképek (egyet kell választani!)
 3. Egyjelentésű, többjelentésű szó, homonima, szinonima, hasonló alakú szópár, ellentétes jelentés.

VIII. témakör: Digitális kommunikáció
 1. A hatásos prezentáció

 

Révai Baráti Kör

Révai baráti kör

Révais voltál?
Jelentkezz a baráti körbe!
Itt találsz információt!
 

DÖK

Révai Alapítvány

Révai alapítvány

Fontos neked a nagymúltú?
Támogasd az adód 1%-ával!
Nézd meg mire költjük!
 

Kollégium

Révai Kollégium

Kollégista vagy?
Kollégista szeretnél lenni?
Tájékozódj ezen a linken!