Tájékoztatjuk, hogy honlapunk a felhasználói élmény fokozásának érdekében ún. sütiket használ.
Facebook Levelezés Kréta

Tájékoztató az iskolai közösségi szolgálatról


közösségi szolgálat
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: köznevelési törvény) az érettségi vizsga megkezdését 2016. január 1-jétől 50 óra közösségi szolgálat teljesítéséhez köti minden tanulónak.

A közösségi szolgálat célja a diákok személyes és szociális kompetenciáinak fejlesztése, felelősségérzésük erősítése, csapatmunkára való felkészítésük. Emellett segíti a másság elfogadását, a tudatos tervezés-szervezés és önértékelés megvalósítását. Az összefüggő pedagógiai törekvések akkor érik el a céljukat, ha a tanulók olyan területen tevékenykedhetnek, amelyre nyitottak, motiváltak, és azt az iskola jóváhagyásával végezhetik.

Az iskolai közösségi szolgálat nem szorosan értelmezett önkéntes tevékenység, hiszen az önkéntes tevékenység a személy szabad akaratából valósul meg, a közösségi szolgálat pedagógiai célzatú kötelezettség. Tehát az elkövetkezendő években tanítási időn kívül összesen 50 órában kell anyagi érdektől független, szervezett keretek között folytatott, egyéni vagy csoportos, a közösség javát szolgáló tevékenységet végezni. Ennek területei a következők lehetnek: egészségügyi; szociális és jótékonysági; oktatási, kulturális és közösségi; környezet-és természetvédelmi; katasztrófavédelmi; óvodás korú, sajátos nevelési igényű gyermekekkel, tanulókkal, idős emberekkel közös sport-és szabadidős tevékenység.

A közösségi szolgálati tevékenységet az iskola szervezi meg. Együttműködési megállapodást köt a fogadó szervezetekkel, vezeti a dokumentációt, felkészíti a diákokat, és segít az elvégzett munka feldolgozásában. A középiskola 9-11. évfolyamán, azaz három évre arányosan elosztva kell az 50 órát teljesíteni. Az 50 órán belül legfeljebb 5-5 óra felkészítés, ill. záró foglalkozás lehet. Egy óra 60 percet jelent, az odautazás nem számít bele. Alkalmanként 1-3 óra, tanítási szünetben 5 óra lehet a tevékenység. Rendkívül fontos a tanuló felelősségvállalása. Az előre jelzett időpontokat be kell tartani. Ha valamilyen ok miatt a kitűzött időpontban nem tud elmenni, értesíteni kell az érintetteket.
 

Gyakorlati tudnivalók:

 • Közösségi szolgálat olyan intézménnyel jöhet létre, amellyel az iskola együttműködési megállapodást köt. Az iskola készített egy változatot, melyet Császárné Molnár Erika igazgatóhelyettesnél lehet kérni. Amennyiben a tanuló a közösségi szolgálatot több helyen szeretné elvégezni, annyi ilyen együttműködési megállapodást kell kitöltve visszahoznia, ahány szervezetnél a szolgálatot végzi. Ha a szervezet saját együttműködési szerződéséhez ragaszkodik, természetesen azt is elfogadjuk.
 • A 9. évfolyam tanulói osztályfőnöki órán tájékoztatást kapnak a közösségi szolgálati feladataik elvégzéséhez, átveszik a közösségi szolgálati naplót, melyet folyamatosan kell vezetniük. A naplót az osztályfőnökök félévente beszedik, a koordinátor ellenőrzi és az elvégzett óra az iskolai dokumentumokban, így az osztálynapló, a bizonyítvány és a törzslap megjegyzés rovatában a megfelelő záradékok alkalmazásával. adminisztrálásra kerül. Amennyiben a tanuló a naplót elveszti, az új napló árát be kell fizetnie, emellett a már leigazolt, korábban elvégzett közösségi szolgálati tevékenység pótlásáról is gondoskodnia kell.
 • A tanulónak jelentkezési lapot kell kitöltenie, amely tartalmazza a közösségi szolgálatra való jelentkezés tényét, a megvalósítás tervezett helyét és idejét. Ehhez tájékoztatni kell a tanulókat a választható lehetőségekről, és biztosítani kell, hogy önként választhassák ki a számukra legvonzóbb, leghasznosabb tevékenységeket. Legalább egy, de legfeljebb három tevékenység jelölhető meg.
 • Minden egyes alkalommal, amikor a diák közösségi szolgálatot végez, a naplóban rögzíteni kell a fogadó szervezet (intézmény) nevét, címét, a szolgálat időpontját, a végzett munka időtartamát, a munka tartalmát, és az adott felelősnek (a fogadó intézmény munkatársa) az aláírását, illetve az intézmény pecsétjét igazolásképpen. Emellett a tanuló röviden bemutatja a végzett tevékenységet és összefoglalja a szerzett élményeket, tapasztalatokat.
 • Törvény szabályozza, hogy egy nap hány órát lehet elvégezni. Egy óra (alkalom) időtartama 60 perc.
 • Külföldön közösségi szolgálat nem végezhető.
 • Ha a tanuló a szolgálat megkezdése előtt felkészítésen vesz részt (pl. kórházban), ennek időtartama is elszámolható (maximum 5-5 óra) a naplóban.
 • A közösségi szolgálat a felsorolt területeken folytatható:
  • egészségügyi,
  • szociális és jótékonysági,
  • oktatási,
  • kulturális és közösségi,
  • környezet- és természetvédelemi,
  • katasztrófavédelmi,
  • közös sport- és szabadidős tevékenység óvodáskorú, sajátos nevelési igényű gyermekek-kel, továbbá idős emberekkel

A közösségi szolgálat területei részletesen


Egészségügyi tevékenységek kórházban vagy egészségügyi intézményekben:
 • A kórházi közösségi szolgálati program célja a meghatározott kereteken belüli fizikai, lelki segítségnyújtás a kórházban gyógykezelés és ápolás céljából tartózkodó betegek számára.
 • A tanulók a következő feladatokat láthatják el az ápolószemélyzet által jóváhagyott esetekben és módon:
  • a beteg kísérete a betegszállítókkal együtt, és ha erre szükség van, várakozás a beteggel;
  • segítség a beteg felültetésekor, kiültetésekor, sétáltatásakor (de nem betegmozgatás, ami ápolói feladat);
  • a beteg környezetének rendben tartása, segítés az étkezésben, ivásban;
  • felolvasás, beszélgetés, beteg mellett tartózkodás, a betegek meghallgatása;
  • a beteg kéréseinek tolmácsolása az ápolószemélyzet felé;
  • betegek és hozzátartozóik tájékozódásban való segítése;
  • kórtermekbe látogatás és igény szerinti segítségnyújtás, lelki támasz nyújtása a betegnek és hozzátartozójának egyaránt;
  • egyéb, az ápolószemélyzetet segítő, szaktudást nem igénylő, az önkéntesek kompetenciájába tartozó feladatok;
  • leletek és egyéb dolgok átszállítása, gyermekprogramokban való részvétel, szabadidős tevékenységek szervezésében segítés.
A kórházi közösségi szolgálati program előkészítése és adminisztrációja során előfordulhat, hogy számos további feltételnek kell eleget tenni (adatvédelem és betegjogok, titoktartási nyilatkozat, önkéntes szerződés, etikai nyilatkozat), valamint a tevékenység helyszínéhez szorosan kötődő szakmai felkészítés terén (higiénés szabályok, a fertőtlenítés alapelvei, egészségügyi vizsgálat és igazolás megléte, pszichikai alkalmasság). Mindezek ellenére a motivált tanulók számára hasznos tevékenység lehet, mert a munka világáról közvetlen tapasztalatot szerezhetnek, amely pályaorientáció szempontjából segítséget jelent a számukra.

Szociális tevékenységek:
 • idős emberek segítése egyénileg otthonukban (sétáltatás, bevásárlás, beszélgetés, közös főzés, takarítás, udvar rendbe tétele, favágás stb.);
 • idős emberek támogatása szociális intézmény keretei között (sétáltatás, beszélgetés, szoba rendezése, étkezésben segítés, ágynemű áthúzása);
 • felolvasás, beszélgetés, egyéb, a mentális egészséget támogató tevékenységek;
 • egyéb szociális tevékenység.

Oktatási tevékenységek:
 • korrepetálás alsóbb évfolyamokon, gyermekotthonban, sajátos nevelési igényű intéz-ményben;
 • bölcsődékben, óvodákban, a mindennapi tevékenységekben, játékokban való részvétel;
 • oktatás idősek számára (például számítógép-használat, nyelvtanítás);
 • egyéb oktatási tevékenységek.

Kulturális, közösségi tevékenységek:
 • kulturális intézményekben múzeumpedagógiai vagy egyéb szolgálat elvégzése;
 • közösségi tevékenységek: katonasírok gondozása;
 • közgyűjteményben önkéntes feladatok ellátása;
 • bölcsődékben, óvodákban, idősek otthonában stb. kulturális program szervezése (például bábjáték, amatőr színielőadás, versmondás, prózafelolvasás, mesemondás, éneklés).

Környezet- és természetvédelmi tevékenységek:
A környezet- és természetvédelmi tevékenységek szervezhetők nemzeti parkokban, erdészetekben, környezet- és természetvédelemmel foglalkozó civil és más szakmai szervezeteknél, továbbá önkormányzatoknál. A nemzeti parkok és erdészetek esetében fel kell venni a kapcsolatot a helyi intézmények vezetőivel és egyeztetni a lehetőségeket.Minden esetben együttműködési megállapodás szükséges.

Katasztrófavédelmi tevékenység (felöleli a polgári védelmi tevékenységeket is)
Az e tárgykörbe tartozó tevékenységek olyan jellegűek, melyek kapcsán a helyi katasztrófavédelmi szervekkel kell felvenni a kapcsolatot, továbbá előzetesen tájékozódni kell a www.katasztrofavedelem.hu internetes elérhetőségen. Az ágazat kidolgozza ilyen irányú ajánlásait.
Megemlítendő tevékenységi területek például a katasztrófavédelmi szervezetek napi teendőinek ellátásába való bekapcsolódás, közreműködés az éves, tervezhető feladatokból adódó tevékenységekben. Rendkívüli helyzetben a tanulók kompetenciahatárain belül végezhető tevékenységek ellátása, például árvízhelyzetben homokzsákok szállítása, töltése, épületek, ingóságok óvása, jelző-rendszer részeként feladatellátás, evakuált emberek tájékoztatása, segítése stb.

Közös sport- és szabadidős tevékenység óvodáskorú, sajátos nevelési igényű gyermekekkel, továbbá idős emberekkel:
 • közös programok nehézséggel élő kortársakkal; bölcsődésekkel, óvodásokkal, idős emberekkel: sport, kézművesség, játék, főzés, egyéb közös programok;
 • életinterjú készítése idős emberekkel;
 • közös programok (ünnepek, kézművesség, játék, farsang, közös műsor kialakítása, közös sütés, fodrászat).

 

 

Révai Baráti Kör

Révai baráti kör

Révais voltál?
Jelentkezz a baráti körbe!
Itt találsz információt!
 

DÖK

Révai Alapítvány

Révai alapítvány

Fontos neked a nagymúltú?
Támogasd az adód 1%-ával!
Nézd meg mire költjük!
 

Kollégium

Révai Kollégium

Kollégista vagy?
Kollégista szeretnél lenni?
Tájékozódj ezen a linken!