7-8. évfolyam

Idegen nyelv

Informatika

Fizika

Kémia

Magyar nyelv

Matematika