barati_kor                     barati_kor                     alapitvany

7-8. évfolyam

Idegen nyelv

Informatika

Fizika

Kémia

Magyar nyelv

Matematika