Tájékoztatjuk, hogy honlapunk a felhasználói élmény fokozásának érdekében ún. sütiket használ.
Facebook Levelezés Kréta

Történelem emelt szóbeli témakörök


Az emelt szintű szóbeli történelemérettségi tematikája (2023)

I. Gazdaság, gazdaságpolitika, anyagi kultúra, pénzügyi és gazdasági ismeretek
1. Mezőgazdasági és ipari termelés, kereskedelem a középkorban és a kora újkorban
2. Magyarország gazdasága a 14–15. században
3. A földrajzi felfedezések és gazdasági következményei
4. A világgazdaság a 20. században (világgazdasági válság, európai integráció, globális világ ellentmondásai)
5. Magyarország gazdasága 1867-től napjainkig (gazdasági változások a dualizmus korában, a trianoni béke gazdasági hatásai, Bethlen-féle konszolidáció és a gazdasági válság, Rákosi- és Kádár-korszak gazdasága, gazdasági rendszerváltás)

II. Népesség, település, életmód
6. A magyar nép eredete, vándorlása, a honfoglalás, a honfoglaló magyarság életmódja
7. Erdély etnikai, vallási helyzete a 16–18. században
8. Demográfiai és etnikai változások Magyarországon a 18. századtól napjainkig
9. A határon túli magyarság
10. A magyarországi romák története és helyzetének főbb jellemzői napjainkban

III. Egyén, közösség, társadalom, munkaügyi ismeretek
11. Államalapítás és az új rend megszilárdulása Magyarországon a 10–13. században
12. Rendi fejlődés Magyarországon (Aranybulla, az 1351. évi törvények, Anjou-kori társadalom)
13. A középkor és a kora újkor kultúrája (művelődés és írásbeliség a középkorban, romanika, gótika, reneszánsz, barokk)
14. Rendi törekvések Magyarországon, a magyar rendek és a Habsburg udvar konfliktusai a 17–18. században
15. Az emberi jogok és a jogegyenlőség elve, az állampolgári jogok, kötelességek (felvilágosodás, az Emberi és polgári jogok nyilatkozata, Magyarország Alaptörvénye)
16. Társadalmi kérdések a mai Magyarországon (társadalmi rétegződés és egyenlőtlenségek, nemzetiségek)

IV. Politikai berendezkedések a modern korban
17. A modern demokráciák 17–18. századi gyökerei (angol alkotmányos monarchia, az Egyesült Államok létrejötte és alkotmánya)
18. A polgári átalakulás programja és megvalósulása a 19. századi Magyarországon (Széchenyi és Kossuth reformprogramja, áprilisi törvények, kiegyezés, a polgári állam kiépülése a dualizmus korában)
19. Az ENSZ és az Európai Unió

V. Politikai intézmények, eszmék, ideológiák
20. Ókori államberendezkedések (Athén, Róma – Julius Caesar egyeduralmi kísérlete, Augustus principátusa)
21. Az ókori hellén civilizáció öröksége (görög hitvilág, görög filozófia)
22. A monoteista vallások
23. A reformáció és a katolikus megújulás (egyetemes és magyar történelem)
24. A 19. század eszméi és a nemzetállami törekvések Európában
25. A két világháború közötti diktatúrák és ideológiájuk (sztálini diktatúra, olasz fasizmus, náci Németország)

VI. Nemzetközi konfliktusok és együttműködés
26. Magyar–török küzdelmek és együttélés a 15–17. században
27. Az első világháború és következményei (szövetségi rendszerek kialakulása, okok, hadviselők, frontok, a háború jellege, a világháborút lezáró békerendszer, Magyarország az első világháborúban, őszirózsás forradalom, a Tanácsköztársaság, trianoni béke)
28. A második világháború (egyetemes és magyar történelem)
29. A kétpólusú világrend (kialakulása, jellemzői, a két blokk berendezkedése, konfliktusok, szétesése)
30. A „harmadik világ” (a gyarmati rendszer felbomlása, a fejlődő országok problémái)
 
Megjegyzés: A tematikában szereplő 30 cím tartalmának azonosítását segítik a részletes vizsgakövetelmények [Az érettségi vizsga részletes követelményeiről szóló 40/2002. (V.24) OM rendelet] Kompetenciák, illetve Témakörök című részében található információk. A tematikában szereplő címek alapján kerülnek kijelölésre az adott vizsganapra érvényes konkrét tételek. A szóbeli tételek három-öt feldolgozási, értelmezési szempontot jelölnek ki, és a megadott, különböző típusú források értelmezését is elvárják a tétel kifejtésekor

Révai Baráti Kör

Révai baráti kör

Révais voltál?
Jelentkezz a baráti körbe!
Itt találsz információt!
 

DÖK

Révai Alapítvány

Révai alapítvány

Fontos neked a nagymúltú?
Támogasd az adód 1%-ával!
Nézd meg mire költjük!
 

Kollégium

Révai Kollégium

Kollégista vagy?
Kollégista szeretnél lenni?
Tájékozódj ezen a linken!