Tájékoztatjuk, hogy honlapunk a felhasználói élmény fokozásának érdekében ún. sütiket használ.
Facebook Levelezés Kréta

Történelem emelt szóbeli témakörök


Az emelt szintű szóbeli történelemérettségi tematikája (2021)


I. Gazdaság, gazdaságpolitika, anyagi kultúra, pénzügyi és gazdasági ismeretek
1. Mezőgazdasági és ipari termelés, kereskedelem a középkorban és a kora újkorban
2. Magyarország gazdasága a 14–15. században
3. Az ipari forradalom (hullámai,gazdasági, társadalmiésökológiai hatásai)
4. A világgazdaság és a magyar gazdaság a két világháború között (világgazdasági válság,a trianoni béke gazdasági hatásai, a Bethlen-féle konszolidáció és a gazdasági válságMagyarországon)
5. A világgazdaság és a magyar gazdaság a második világháború után (európai integráció, a globális világ ellentmondásai, aRákosi-és a Kádár-korszak gazdasága, gazdasági rendszerváltás)

II. Népesség, település, életmód6.Erdély etnikai, vallási helyzete a 16–18. században
7. Demográfiai és etnikai változások Magyarországon a 18. századtól az 1920-as évekig
8. Budapest világvárossá fejlődése
9. Demográfiai változások Magyarországon 1945-tőlIII. Egyén, közösség, társadalom, munkaügyi ismeretek
10. Államalapítás és az új rend megszilárdulása Magyarországon a 10–13. században
11. A magyar társadalom a13–14. században (II. Andráskora, IV. Bélakora, Anjou-kor)
12. A  középkor  és  a  kora  újkor  kultúrája  (művelődés  és  írásbeliség  a  középkorban,  romanika,  gótika, reneszánsz, barokk)
13. Rendi törekvések Magyarországon, a magyar rendek és a Habsburg udvar konfliktusai a 17–18. században14. Társadalmi kérdések a mai Magyarországon (társadalmi rétegződés és egyenlőtlenségek, nemzetiségek)

IV. Politikai berendezkedések a modern korban
15. Modern  alkotmányos  berendezkedések  és  az  alapvető  emberi  jogok  gondolata  a  kora  újkorban  (a felvilágosodás, az angol alkotmányos monarchia, az Amerikai Egyesült Államok születése és alkotmánya, az Emberi és polgári jogok nyilatkozata)
16. A polgári átalakulás programja és megvalósítása Magyarországon a reformkorban és 1848-ban
17. Magyarország államberendezkedése a dualizmus korában (a kiegyezés és a polgári állam kiépülése)
18. Az ENSZ és az Európai Unió
19. A politikai intézményrendszer Magyarországon a rendszerváltástól napjainkig (a rendszerváltás, a közjogi rendszer 1989 és 2011 között, Magyarország Alaptörvénye)

V. Politikai intézmények, eszmék, ideológiák
20. Ókori államberendezkedések (Athén, Róma –Julius Caesar egyeduralmi kísérlete, Augustus principátusa)
21. A világvallások és összehasonlításuk (brahmanizmus, buddhizmus, zsidó vallás, kereszténység, iszlám)
22. Kereszténységa  középkori  Európában  és  Magyarországon  (a  nyugati  és  a  keleti  kereszténység, szerzetesrendek, a kereszténység felvétele és az egyházszervezés Magyarországon)
23. A reformáció és a katolikus megújulás (egyetemes és magyar történelem)
24. A két világháborúközötti diktatúrák és ideológiájuk (sztálini diktatúra, olasz fasizmus, náci Németország)

VI. Nemzetközi konfliktusok és együttműködés
25. Magyar–török küzdelmek és együttélés a 15–17. században
26.  Nagyhatalmi  konfliktusok  1618–1820  között  (harmincéves  háború,  örökösödési  háborúk,  napóleoni háborúk és a bécsi kongresszus)
27. A világháborúk (kirobbanásuk oka, szembenálló felek, hadviselés és frontok, a háború jellege) 
28. Magyarország az első és a második világháborúban, az első világháború következményei: az őszirózsás forradalom, a Tanácsköztársaság, a trianoni béke és a revíziós törekvések
29. A kétpólusú világrend (kialakulása, jellemzői, a két blokk berendezkedése, konfliktusok, szétesése)
30. A „harmadik világ” (a gyarmati rendszer felbomlása, afejlődő országok problémái)

Megjegyzés
A  tematikában  szereplő  30  cím  tartalmának  azonosítását  segítik  a  részletes  vizsgakövetelmények Kompetenciák, illetve Témakörök című részében található információk. A tematikában szereplő címek alapján kerülnek kijelölésre  az  adott  vizsganapra  érvényes  konkrét  tételek.  A  szóbeli  tételek  három-öt  feldolgozási,  értelmezési szempontot jelölnek ki, és a megadott, különböző típusú források értelmezését is elvárják a tétel kifejtésekor.

Révai Baráti Kör

Révai baráti kör

Révais voltál?
Jelentkezz a baráti körbe!
Itt találsz információt!
 

DÖK

Révai Alapítvány

Révai alapítvány

Fontos neked a nagymultú?
Támogasd az adód 1%-ával!
Nézd meg mire költjük!
 

Kollégium

Révai Kollégium

Kollégista vagy?
Kollégista szeretnél lenni?
Tájékozódj ezen a linken!